nákupní řád

NÁKUPNÍ ŘÁD

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky, poštovné
 8. Záruka, servis
 9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Nahoru

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Tomáš Huňka) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Tomáš Huňka, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Tomáš Huňka (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění Nahoru

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy Nahoru

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.Po obdržení ojednávky je zákazníkovi zasláno automaticky její potvrzení/pokud je správně vyplněne emailová adresa!/ K uzavření kupní smlouvy se  však nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

e) Objednané zboží zasíláme pouze na území České republiky.Zaslání do zahraničí není možné.

5. Cena a placení Nahoru

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách kočárky-babylon.cz jsou platné v okamžiku objednání.   Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy./ při nákupu do 3500 kč./

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Dodací doba závisí především na dostupnosti a druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí 2-14 pracovních dnů. V případě, že Vaše objednávka velmi spěchá , informujte se prosím o dostupnosti zboží na info lince 777822448, nebo na adrese hunkova.martina@seznam.cz  . Ihned jakmile bude zboží připraveno k expedici ,vyrozumíme Vás emailem o tom , že zboží je připraveno k osobnímu vyzvednutí, či odeslání. Při osobním vyzvednutí vyčkejte na zprávu o připravenosti zboží!! Děkujeme.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby  čo zpoždění dodávek a může proto dojít k prodloužení dodací doby. Tuto skutečnost prodávající neprodleně oznámí informačním emailem nebo telefonicky kupujícímu a dohodne s ním další postup. / zrušení objednávky či nabídne jiný srovnatelný výrobek/. Provozovatel se zavazuje, vzhledem ke svým možnostem a především s ohledem na zákazníka snížit dodací dobu na minimum. Pokud však dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu má zákazník právo zrušit svoji objednávku a to písemně na e-mail: hunkova.martina@seznam.cz,nebo telefonicky : 777822448, 608 322 882.

 

 

7. Dopravní podmínky, poštovné Nahoru

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Česká pošta * 99 Kč
Expresní balíková služba PPL * 99 Kč
Osobní vyzvednutí zboží * 0 Kč

ZBOŽÍ VYDÁVÁME NA PRODEJNĚ DĚTSKÝ RÁJ ul. Kostelní 6 Prostějov tel.777822448

* Pro zásilky nad 3 500 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.


Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou 51 Kč
Převodem z účtu 0 Kč
V hotovosti při os. vyzvednutí 0 Kč

POZOR - PLATÍ POUZE PŘI OSOBNÍM VYZVEDNUTÍ NA KAMENNÉ PRODEJNĚ V PROSTĚJOVĚ ul.Kostelní 6 tel.777822448

Pro zásilky nad 3 500 Kč (vč. DPH) je cena za způsob platby zdarma.

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.V případě zjištění poškození zásilky ,či jiné nesrovnalosti ihned kontaktujte prosím provozovatele internetového obchodu kočárky-babylon.cz

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

 • reklamační řád e-shopu kočárky-babylon.cz se řídí především platnou legislativou.
 • nedílnou součást tvožř záruční podmínky výrobce.
 • reklamace je podmíněna  předložením  řádně vyplněného záručního listu a dokladu o koupi zboží v e-schopu.
 • kupující je povinen prostudovat záruční podmínky v přiloženém záručním listě a návod k obsluze a důsledně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí,že nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vadu uplatnit v rámci svého práva odpovědnosti za škodu.
 • zákonná záruční doba je 24 měs. a počíná běžet dnem převzetí zboží.
 • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejich dílů způsobené používáním.Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji reklamovat.
 • prodávající je povinnen poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou- záruční list.
 • reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace , pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 • vznikne -li na zboží dodaném obchodem kočárky.babylon.cz reklamovatelná vada může kupující uplatnit reklamaci: osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Osobně na adrese: Dětský ráj Tomáš Huňka, Kostelní  6 , Prostějov 796 01, tel: 608 322 882 nebo 777822448, e-mail: hunkova.martina@seznam.cz
 • oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, tel. spojení, podrobný pospi závady. a toho jak závada vznikla.
 • Do 3 pracovních dní po obdržení tohoto oznámení prodávající bude informovat kupujícího o následném postupuv závislosti na druhu zboží. Především kam má kupující vadné zboží doručit/ sídlo firmy , ev. autorizovaný servis /

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

 • odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků dálkové komunikace dle §53 ost.4 a7 občanského zákoníku je  možné bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.Zboží nemí být žádným způsobem poškozeno, nesmí nést známky jakéhokoliv užíváníči jiného znehodnocení musí být  zabaleno v originální krabici spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženyveškeré dokumenty, včetně záručního listu, návodu k použití a faktury.
 • rozhodnete-li se odstoupit od smlouvy odešlete informační dopis na adresu: Tomáš Huňka , Kostelní 6  , Prostějov, 79601 nebo :e-mail/ hunkova.martina@seznam. cz/ s textem:chci jednostranně odstoupit od smlouvy  ze dne..., číslo obj...., a požaduji vrácení peněz na adresu...., či  číslo  účtu....., datum a podpis.....
 • ,zašlete zboží na adresu:Tomáš Huňka, Kostelní 6 ,Prostějov,79601
 • zboží musí být odesláno na adresu provozovatele nejpozději 14,den po doručení zásilky.
 • zboží neposílejte na dobírku a dopuručujeme jej pojistit.
 • v případě splnění  výše uvedených podmínek Vám nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení zboží zašleme peníze zpět na Váš bankovní účet či složenkou.
 • odstoupení od smlouvy je účinné do 14 dní od převzetí zboží a splnění výše uvedených podmínek /písemné odstoupení od smlouvy./

STORNO OBJEDNÁVKY:

 • prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že se tak stane bude prodávající neprodleně zákazníka kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již zákazník zaplatil část kupní ceny , bude mu tato vrácena zpět v nejkratším možném termínu.

 

 

 

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

9. Závěrečná ustanovení Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 14.4.2008

+ pokud máte jakékoliv nejasnosti či poichybnosti k provoznímu řádu neváhejte nás kontaktovat. Snažíme se ,aby každý náš zákazník byl spokojen.....:-)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Platební metody